تعرفه های حق مشاوره

حق الزحمه مقطع کارشناسی ارشد

سطح

پذیرش

بورس

مجموع

1

۱۰۰۰(یکهزار دلار آمریکا)

۲۰۰۰(دوهزار دلار آمریکا)

۳۰۰۰(سه هزار دلار‌آمریکا)

2

۱۷۵۰(یکهزاروهفتصدوپنجاه)

۲۵۰۰(دوهزار و پانصد)

۴۲۵۰(چهارهزارودویست پنجاه)

3

۲۲۵۰(دوهزارودویست و پنجاه)

۳۰۰۰(سه هزار)

۵۲۵۰(پنج هزاردویست و پنجاه)

 
مقطع دکتری

سطح

پذیرش

بورس

مجموع

1

۱۵۰۰(یکهزاروپانصد)

۲۵۰۰(دوهزاروپانصد)

۴۰۰۰(چهارهزار)

2

۲۲۵۰(دوهزاردویست و پنجاه)

۲۷۵۰(دوهزاروهفتصدوپنجاه)

۵۰۰۰(پنج هزار)

3

۲۷۵۰(دوهزارهفتصد و پنجاه)

۳۲۵۰(سه هزارهفتصد و پنجاه)

۶۰۰۰(شش هزار)

 

 

سایر قیمت ها:

 

 

مقطع

پذیرش

بورس

جمع

کارشناسی

۳۰۰۰(سه هزار)

——————

۳۰۰۰(سه هزار)

پست دکتری

۳۰۰۰(سه هزار)

۳۰۰۰(سه هزار)

۶۰۰۰(شش هزار)

دوره های آکادمیک زبان پرتغالی

۲۰۰۰(دوهزار)

——————

۲۰۰۰(دوهزار)

پزشکی/ دندانپزشکی

۶۰۰۰(شش هزار)

——————

۶۰۰۰(شش هزار)